2019-02-18 Administrator

REKRUTACJA DO KLAS I PUBLICZNYCH  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY POBIEDZISKA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Rekrutacja do KLAS I  SZKOŁY PODSTAWOWEJ odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl/pobiedziska.

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko: – korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo – posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ:       27.02.2019 – 05.03.2019

Dzieci zamieszkałe  w  obwodzie są przyjmowane z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie należy wypełnić elektronicznie w systemie https://nabor.pcss.pl/pobiedziska. Wypełnione w systemie zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej obwodowej.

Osoby, które nie mają dostępu do komputera proszone są o zgłoszenie się do przedszkola  lub Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA DZIECI SPOZA OBWODU:       06.03.2019 – 27.03.2019

Postępowanie rekrutacyjne do klas I dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły jest prowadzone, jeśli szkoła, po przyjęciu zgłoszeń, nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie w systemie https://nabor.pcss.pl/pobiedziska. wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć  tylko w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanym na pierwszym miejscu we wniosku).

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  Dołączenie odpowiednich dokumentów jest warunkiem kwalifikacji wniosku do dalszego postępowania.

Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Kolejność złożenia wniosku nie ma wpływu na wyniki rekrutacji.  Ważna jest  liczba uzyskanych punktów.

Po wypełnieniu wniosku elektronicznie w systemie zakładane jest konto dla rodzica/opiekuna prawnego, a wniosek otrzymuje identyfikator. Dzięki temu rodzice mają możliwość podglądu wypełnionych/zatwierdzonych wniosków, mogą śledzić status wniosku, sprawdzić informację o wynikach rekrutacji .

Osoby, które nie mają dostępu do komputera proszone są o zgłoszenie się do szkoły  lub Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach.

Dane wprowadzone do systemu przez szkołę pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych wskazanych we wniosku szkół.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły będą jeszcze dysponowały wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające (również przez system elektroniczny).

Lista dzieci zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego nie oznacza przyjęcia dziecka do szkoły.

Brak pisemnego potwierdzenia przez rodzica dziecka woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić w systemie elektronicznym w informatorze lub na miejscu w szkole (na tablicy ogłoszeń).

Wraz z ogłoszeniem wyników rekrutacji będą też dostępne informacje o ewentualnych wolnych miejscach w szkołach.

Publiczne Szkoły Podstawowe biorące udział w rekrutacji:

Szkoły podstawowe Adres Kontakt/tel.
Szkoła Podstawowa

im. K. Odnowiciela

w Pobiedziskach

ul. Kostrzyńska 23

62 -010 Pobiedziska

61 8177 142
Szkoła Podstawowa

w Zespole SP i Przedszkole

w Biskupicach

ul. Szkolna 2

62-007 Biskupice

61 8152 111
Szkoła Podstawowa

im. M. Jackowskiego

we Wronczynie

Wronczyn 1a

62-010 Pobiedziska

61 8177 239
Szkoła Podstawowa

w ZS im. Konstytucji 3 Maja

w Pobiedziskach Letnisku

ul. Gajowa 22

62 -010 Pobiedziska

61 8153 445
Szkoła Podstawowa

im. Królowej Jadwigi

w Jerzykowie

ul. Spokojna 3

Jerzykowo

62-007 Biskupice

61 8152 409
Szkoła Podstawowa

im. prof. J. Kostrzewskiego w Węglewie

Węglewo 16

62-010 Pobiedziska

61 8177 046

 

KONTAKT:

W sprawach zasad procesu rekrutacji

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Pożytku Publicznego
Joanna Kubiak  tel. 61 89 77 165

Mariola Piotrowska   tel. 61 89 77 144

mail: oswiata@pobiedziska.pl

 

W sprawach pomocy technicznej

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
info@nabor.pcss.pl

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr VIII/50/19 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 31 stycznia 2019 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ POBIEDZISKA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
                                                               POSTĘPOWANIE WSTĘPNE
Informacje na stronach internetowych szkół

dotyczące rekrutacji do klas I szkół podstawowych.

od 18.02.2019 r  

 

Składanie zgłoszenia do obwodowej szkoły podstawowej. od 27.02.2019 r. do 05.03.2019 r.
                                                             POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
ETAP REKRUTACJI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 06.03.2019 r.

do 27.03.2019 r.

od 06.06.2019 r.

do 27.06.2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły. do 03.04.2019 r. do 03.07.2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 08.04.2019 r.

godz. 10.00

08.07.2019 r.

godz. 10.00

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 09.04.2019 r.

do 17.04.2019 r.

od 09.07.2019 r.

do 17.07.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, z listy dzieci zakwalifikowanych, których rodzice złożyli potwierdzenie woli zapisu lub informacji o liczbie wolnych miejsc. 23.04.2019 r.

godz. 10.00

23.07.2019 r.

godz. 10.00

                                                              POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 23.04.2019 r. od 23.07.2019 r.

 

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-34