ERASMUS+ KA2                 2020-1-IT02-KA229-079309_6

Zakończyliśmy trwający prawie trzy lata (pandemia) projekt wielostronnej współpracy szkół w ramach programu eTwinning i Erasmus+.

Partnerami projektu byli uczniowie i nauczyciele ze szkół we  , Grecji, Hiszpanii,Polski,Portugalii, Włoch i Węgier. europejskim. Szkoły partnerskie, pomimo różnic w położeniu geograficznym i liczbie uczniów, mają podobne doświadczenie i muszą stawić czoła tym samym wyzwaniom edukacyjnym. Wierzą, że dzięki europejskiej współpracy opartej na wymianie doświadczeń, umiejętności, innowacyjnych metodologii i dobrych praktyk pomiędzy nauczycielami, uczniami i społecznościami szkolnymi można osiągnąć następujące cele: rozwijanie nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji uczniów w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska, zmianami klimatycznymi, zachowaniami przyjaznymi dla środowiska i zrównoważonymi, socjalizacją, obywatelstwem europejskim i językiem angielskim oraz wzmocnienie kompetencji nauczycieli, poprawienie współpracy z zainteresowanymi stronami,  podnoszenie jakości oferty edukacyjnej, promowanie inkluzji, motywowanie do nauki i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki. Każda szkoła wnosi do projektu swoją specyfikę: włoska szkoła ma doświadczenie w zakresie inkluzji i innowacyjnych metodologii włączania, takich jak: uniwersalne projektowanie uczenia się, uczenie się oparte na współpracy, odwrócona klasa i jest szkołą eTwinning;szkoła portugalska ma doświadczenie w nauczaniu dwujęzycznym, a zwłaszcza w metodologii CLIL; szkoła węgierska ma doświadczenie w nauczaniu przedmiotów związanych ze środowiskiem i jest nagrodzoną Ekoszkołą; szkoła grecka zajmuje się ochroną środowiska i ma doświadczenie w nauczaniu umiejętności czytania i pisania w środowiskach ICT; Polska szkoła ma doświadczenie w stymulowaniu zajęć edukacyjnych, takich jak kodowanie i robotyka, koordynator jest ambasadorem eTwinning.

 Temat środowiska jest tematem bardzo aktualnym, konkretnym i globalnym, którym młodzi ludzie cieszą się dużym zainteresowaniem, chętnie angażują się i wnoszą własny wkład w ratowanie planety. Projekt angażował  ich w praktyczne działania, które pozwoliły im „uczyć się poprzez działanie”.

Oto kilka  głównych produktów finalnych, które udało nam się wspólnie wypracować:

  1. Strona internetowa projektu:

https://sites.google.com/view/erasmus-dieci/home?authuser=3&fbclid=IwAR2MX2_bq_3hHMcfUyF7hYf9r5CHaqhhtrpfHv5imkPzOqVLnBxfrizBE30

  • Strona eTwinning projektu:

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/dieci/twinspace?destination=/en/my-twinspaces

  • Logo projektu
  • Podsumowanie ankiet dotyczących naszych nawyków ekologicznych:

https://padlet.com/rossyteo/how-green-are-we-xr0cuuk57pjmpcok

5.Eksperymenty : co to jest CO2 i w jaki sposób powstaje?

https://padlet.com/rossyteo/scientists-at-work-our-magazine-td79y3xa9sqecq52

6.Prezentacje, obrazujące zmiany klimatyczne na naszej planecie:

https://eu.docworkspace.com/d/sIB-ymZGAAejww6kG

https://eu.docworkspace.com/d/sICaymZGAAcPyw6kG

https://eu.docworkspace.com/d/sIMaymZGAAe7yw6kG

https://eu.docworkspace.com/d/sIB6ymZGAAZ_zw6kG

https://eu.docworkspace.com/d/sIIuymZGAAez0w6kG

7.Promocja ekologicznego stylu życia

https://eu.docworkspace.com/d/sIFWymZGAAZOCxKkG

https://eu.docworkspace.com/d/sIDCymZGAAdn4w6kG

  1. Komiks projektowy

https://www.storyjumper.com/book/read/159722741

Bardzo dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Nie byłoby tego projektu, gdyby nie Wy, Kochani!   

Magdalena Goc