ZAKRES PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI NAD UCZNIAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA ODNOWICIELA W POBIEDZISKACH

  1. Zdrowie jamy ustnej – profilaktyka fluorkowa w klasach od 1 do 6 szkoły podstawowej
  2. Badania przesiewowe kontrola wagi, wzrostu oraz sprawdzanie wzroku i postawy.
  3. Badanie przesiewowe do bilansu zdrowia
  4. Udzielanie pierwszej pomocy i pomocy przedlekarskiej oraz kontakt z rodzicem.
  5. Sprawdzanie skóry głowy (wszawica) na prośbę wychowawcy.
Rodzic , który chce zrezygnować z usług pielęgniarki szkolnej ( higienistki) zobowiązany jest poinformować pisemnie PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ EVITA

Brak pisemnego sprzeciwu rodzica oznacza zgodę na objęcie dziecka profilaktyką zdrowotną.

Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi wymaga pisemnej zgody rodziców. Zgodę wyraża się prze objęciem ucznia opieką. Prosimy o pisemną informację, jakie leki dziecko systematycznie przyjmuje.

Podanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu dziecka w szkole przez pracowników szkoły odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą.

Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej Evita

Eugenia Kasprzak – Krzesińska tel. 602 454 599

Ewa Tomaszewska tel. 602 454 588