„Jak wygląda smog na ekranie”?
– czyli które parametry odczytasz na monitorze miernika jakości powietrza?

Na monitorze ESA można odczytać dwa najważniejsze smogowe parametry powietrza – stężenie pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 ( na zewnątrz i wewnątrz szkoły )
W trybie ciągłym mierzone są także: temperatura, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza na zewnątrz szkoły.,

Pył zawieszony PM 10
Składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących zlepkiem różnych substancji. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. rakotwórczy benzo[a]piren ), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.
Pył PM 10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (ok. jednej piątej grubości ludzkiego włosa), które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.
Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku.
Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3,
Poziom informowania – 200 µg/m3
Poziom alarmowy – 300 µg/m3
Źródło: WIOŚ Warszawa http://sojp.wios.warszawa.pl/index.php?page=PM10_i_PM25

Pył zawieszony PM 2,5
to bardzo drobne cząstki: o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi.
Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego dla pyłu PM 2,5 wynosi 25 µg/m3
Źródło: WIOŚ Warszawa http://sojp.wios.warszawa.pl/index.php?page=PM10_i_PM25

Benzo(a)piren
to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.
Dopuszczalny średnioroczny poziom B(a)P to 1 ng/m3.

Źródło: https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/smog/szczegoly,niska-emisja-pm-10-pm-25,17.html