REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
Szkoły Podstawowej im. Kazimiera Odnowiciela w Pobiedziskach

 1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
 2. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.
 3. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych takich jak: gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych, referatów. Uczeń zobowiązany jest do podania bibliotekarzowi tematyki z poszukiwanych zagadnień.
 4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 5. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).
 6. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
 7. Jednorazowo można korzystać z komputera do 45 minut.
 8. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 9. Uczniowie korzystają z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
 10. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.
 11. Zabrania się wykorzystywania własnych nośników bez zgody bibliotekarza.
 12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 13. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 14. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach

 1. Biblioteka jest czynna 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku.
 2. Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy Szkoły.
 3. Książki wypożycza się do domu na okres 1 miesiąca; czytelnik, który chce korzystać z książki dłużej niż miesiąc powinien zgłosić się do biblioteki w celu przedłużenia terminu zwrotu książki.
 4. Wypożyczalnia może odmówić przedłużenia terminu zwrotu książki, jeżeli inny czytelnik na tę książkę oczekuje.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć nie więcej niż 4 książki.
 6. Uczeń przygotowujący się do konkursów, ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
 7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik, przed wypożyczeniem, powinien zwrócić uwagę na stan książek i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę czy inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, ma obowiązek odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej. Ostateczny termin takich rozliczeń to wrzesień następnego ( po zgubieniu książki) roku szkolnego.
 9. Nie wypożycza się do domu książek ogólnoinformacyjnych (encyklopedii, leksykonów, słowników) oraz książek przeznaczonych do użytku na miejscu. O charakterze książki decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 10. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 11. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia w trakcie roku szkolnego, jego wychowawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie bibliotekarza i wspólnie z nim dopilnować zwrotu wypożyczonych książek do biblioteki.
 12. Po rozliczeniu się z wypożyczeń w danym roku szkolnym uczeń może wypożyczyć książki na okres wakacji, o ile w czasie roku szkolnego nie zalegał ze zwrotami książek, a stan oddawanych przez niego książek nie budził wątpliwości bibliotekarza.

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach

 1. Z czytelni szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Ze zbiorów czytelni można korzystać na miejscu lub wypożyczając do klas na lekcję na polecenie nauczyciela.
 3. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie za zgodą bibliotekarza.
 4. Wypożyczone materiały należy szanować. Po wykorzystaniu oddać bibliotekarzowi.
 5. W czytelni obowiązuje cisza i całkowity zakaz spożywania posiłków i napojów.
 6. Korzystający z czytelni obowiązani są do utrzymania porządku.
 7. Czytelnik, który zniszczył książkę lub czasopismo w ciągu 7 dni musi odkupić ten sam tytuł ( i numer ) lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie zniszczonej pozycji.
 8. W czytelni mogą przebywać osoby, które aktualnie korzystają ze zbiorów czytelni lub stanowisk komputerowych MCI

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji stanowią własność szkoły i zostają przekazane bibliotece szkolnej. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres 3 lat, materiały ćwiczeniowe powinny być używane przez okres 1 roku i nie podlegają zwrotowi.
 2. Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika
 3. Biblioteka szkolna nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne na początku roku szkolnego w pierwszych tygodniach września. Uczeń zobowiązany jest do zwrotu podręczników we wskazanym terminie pod koniec roku szkolnego. Materiały ćwiczeniowe zostają przekazane uczniom na początku roku szkolnego bez obowiązku zwrotu.
 4. Wypożyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych oraz wydawanie materiałów ćwiczeniowych uczniom danej klasy odbywa się za pośrednictwem wychowawcy.
  a) Wychowawca wraz z uczniami odbiera podręczniki, ćwiczenie i klasową kartę wypożyczeń przygotowaną przez bibliotekę, uzupełnia dane na karcie i dostarcza wypełnioną klasową kartę wypożyczeń do biblioteki w ciągu tygodnia od momentu jej otrzymania.
  b) Wychowawca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanych podręczników i wyjaśnienia z bibliotekarzem wszelkich wątpliwości jeszcze przed oddaniem karty wypożyczeń
  c) W czerwcu w wyznaczonym przez dyrektora terminie wychowawca zbiera podręczniki szkolne w swojej klasie i w komplecie przekazuje bibliotece szkolnej.
  d) Wychowawcy uczniów mających egzaminy poprawkowe w terminie sierpniowym zobowiązani są powiadomić o tym fakcie bibliotekę szkolną, podając imię i nazwisko ucznia i przedmiot , z którego ma poprawką. Biblioteka na tej podstawie odracza termin zwrotu potrzebnego podręcznika.
 5. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń ma obowiązek dbać o wypożyczone książki, zabezpieczać je przed uszkodzeniem i na bieżąco dokonywać drobnych napraw jeśli są konieczne. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 6. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rezygnuje z edukacji w naszej szkole, zobowiązany jest do zwrotu podręczników do biblioteki. Pracownika biblioteki o tym fakcie powinien powiadomić wychowawca i wspólnie z bibliotekarzem przypilnować zwrotu książek
 7. Pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników, nieujawnione w chwili wypożyczenia, ponosi Uczeń/Rodzic.
  a) Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika
  • poplamienie, trwałe zabrudzenie,
  • zamoczenie lub zalanie
  • porysowanie lub popisanie,
  • rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek
  • inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z podręcznika
  b) W przypadku zniszczenia lub zgubienia szkolnego podręcznika przez ucznia, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do zwrotu kosztów podręcznika wpłacając kwotę podaną przez wychowawcę lub bibliotekarza na konto szkoły.
  c) Za zniszczenie lub zgubienie nowego podręcznika rodzic zobowiązany jest zwrócić cenę zakupu podręcznika, wartość podręcznika w drugim roku użytkowania pomniejszamy o 1/3 jego pierwotnej ceny, a w trzecim roku użytkowania o 2/3 jego pierwotnej wartości.

Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela
w Pobiedziskach
Regulamin powstał na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i Statutu
Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela
Zagadnienia ogólne
1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice
3. Uczniowie szkoły podstawowej stają się czytelnikami na podstawie zapisu w
dzienniku klasowym,
4. Rodzice mogą korzystać z biblioteki na podstawie kart czytelniczych dziecka
5. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły stają się czytelnikami na podstawie dokonanego
przez siebie zgłoszenia
Zadania biblioteki
1. Biblioteka szkolna jako ogólnoszkolne centrum informacji służy:
a) zaspakajaniu potrzeb informacyjnych i rozwijaniu zainteresowań uczniów;
b) propagowaniu czytelnictwa wśród uczniów;
c) motywowaniu uczniów do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym;
d) wspieraniu nauczycieli w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
szkoły;
e) doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela;
f) popularyzowaniu szeroko pojętej wiedzy.
2. Zadaniem biblioteki jest:
a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów
bibliotecznych,
b) obsługa czytelników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej
i prowadzenie działalności informacyjnej;
c) zaspokajanie zgłaszanych przez czytelników potrzeb czytelniczych
i informacyjnych;
d) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej
i medialnej;
e) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym
f) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz
przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji
i bibliotek;
g) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
h) kształtowanie ich kultury czytelniczej i potrzeb kulturalnych;
i) organizacja wystaw okolicznościowych.
Organizacja biblioteki
1. Czas pracy biblioteki
Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia biblioteki w
danym roku szkolnym zatwierdza Dyrektor do końca września.
2. Lokal biblioteki
Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń. Jedno stanowi czytelnia, w której mieści się
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Drugie pomieszczenie to wypożyczalnia z
przyległym magazynem. W bibliotece tylko częściowo obowiązuje wolny dostęp do półek.
3. Zbiory biblioteki
Biblioteka gromadzi następujące materiały:
– lektury do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania
– podręczniki szkolne i programy nauczania;
– literaturę piękną polską i obcą;
– literaturę popularnonaukową i naukową;
– wydawnictwa albumowe;
– wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki
– dokumenty audiowizualne;
– edukacyjne programy komputerowe;
– inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania;
– mapy
– prasę.
Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów,
kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących
w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.
4. Finansowanie wydatków
Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły, dotowane przez Radę Rodziców lub
innych ofiarodawców.
5. Nadzór
Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który:
a) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki,
bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
b) zatrudnia nauczycieli bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi
i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki
do doskonalenia zawodowego;
c) zatwierdza przydziały czynności poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy;
d) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie
przy zmianie nauczyciela bibliotekarza;
e) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.
6. Pracownicy biblioteki
a) bibliotekę prowadzi nauczyciel bibliotekarz, posiadający odpowiednie kwalifikacje
bibliotekarskie i pedagogiczne;
b) nauczyciel bibliotekarz realizuje swoje zadania i obowiązki w ramach godzin
przyznanych mu na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły ( część etatu) oraz
planu pracy szkoły na dany rok
Zadania nauczyciela bibliotekarza
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni i w czytelni,
b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej
zbiory;
c) udzielanie czytelnikom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych
zainteresowań i potrzeb;
d) edukacja czytelnicza i medialna uczniów;
e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji
szkolnych i kół zainteresowań oraz z innymi bibliotekami w zakresie realizacji zadań
dydaktyczno – wychowawczych szkoły, jak również w rozwijaniu kultury czytelniczej
uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
f) wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:
a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki;
b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami;
c) selekcja zbiorów;
d) prowadzenie ewidencji zbiorów;
e) opracowywanie rzeczowe i technicznie zbiorów oraz ich konserwacja;
f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej;
g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki:
• statystyki dziennej i okresowej,
• opracowanie rocznego, ramowego planu pracy biblioteki
h) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych w celu doskonalenia własnego
warsztatu pracy.
i) składanie do Dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu
czytelnictwa w szkole;
j) gromadzenie i wypożyczanie podręczników szkolnych:
• wpisanie podręczników do księgi inwentarzowej broszur i podręczników
• tworzenie klasowych kart wypożyczeń kart,
• rozliczanie uczniów ze zwrotu podręczników
• selekcja zniszczonych podręczników
• tworzenie listy uczniów, którzy zagubili lub zniszczyli podręczniki
Współpraca biblioteki z rodzicami , nauczycielami i innymi organizacjami
1) współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami:
a) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym;
b) uzgadnianie z nauczycielami zakupów nowości, gromadzenie zbiorów według ich
potrzeb;
c) propagowanie nowości czytelniczych wśród nauczycieli;
d) uczestniczenie w organizacji imprez szkolnych zgodnie z zapisami w planie pracy
szkoły;
e) wspieranie nauczycieli w organizacji konkursów,
f) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów.
2) współpraca biblioteki z rodzicami:
a) informowanie o działaniach prowadzonych w bibliotece;
b) udostępnianie rodzicom potrzebnej literatury;
c) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców; zwłaszcza o wpływie
czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży
d) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów.
3) Zasady współpracy z innymi bibliotekami:
a) wymiana wiedzy i doświadczeń;
b) współorganizowanie akcji propagujących czytelnictwo
c) wypożyczenia międzybiblioteczne;
d) popularyzacja oferty czytelniczo-edukacyjnej innych bibliotek na terenie szkoły;
e) udział w projektach czytelniczych innych bibliotek