Szanowni Państwo, Rodzice,

Obiady będą gotowane i wydawane od 05.09.2023 r.

Schemat wydawania posiłków uczniom na przerwach obiadowych w stołówce:

STOŁÓWKA SZKOLNA  w głównym budynku szkoły – parter

12.00 – klasy I, II i III
13.05 – klasy IV-VI
14.05 – klasy VII i VIII

Posiłki będą wydawane wyłącznie podczas zaplanowanej i wyznaczonej dla danej grupy przerwie obiadowej. Prosimy uczniów o zajmowanie miejsc klasami przy stolikach od razu po wejściu do stołówki i słuchanie wskazówek, które będą przekazywane. Ewentualna potrzeba jednorazowej zmiany musi być uzgodniona z intendentem dzień wcześniej.                                                                                                                                                                                                                                                         

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZAKUPU OBIADÓW ORAZ UŻYTKOWANIA KART OBIADOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA ODNOWICIELA W POBIEDZISKACH

ZASADY SPOŻYWANIA OBIADÓW W STOŁÓWCE

 1.  1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej.
 2. 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 3. a) uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie
 4. b) uczniowie, których dożywianie finansuje OPS
 5. c) pracownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach
 6. d) byli pracownicy Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach-emeryci
 7. 3. Obiady wydawane są na podstawie elektronicznej karty obiadowej.
 8. 4. Posiłki wydawane są w dniach, w których odbywają się w szkole zajęcie dydaktyczne w godzinach od 12:00 do 14:20.
 9. 5. Obiad można spożywać wyłącznie w stołówce szkolnej.
 10. 6. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek. 7. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do podporządkowana się poleceniom nauczyciela dyżurującego w stołówce.
 11. 8. Ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej obowiązują ogólnie przyjęte normy dotyczące kultury zachowania w miejscach publicznych i spożywania posiłków.
 12. 9. Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego okienka.
 13. 10. W stołówce wywieszony jest aktualny jadłospis.
 14. 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w jadłospisie.
 15. 12. Posiłki przygotowywane

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jedno- lub dwudaniowego obiadu.
 2. Cena jednego obiadu dla uczniów jest ustalana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje średni w skali miesiąca koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła.
 4. Pracownicy i byli pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.
 5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
 6. Uczeń może korzystać ze stołówki szkolnej po wypełnieniu przez rodzica „Karty zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach”, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 7. Płatności za obiady dokonuje się przelewem bankowym na konto Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach, nr konta: 96 9044 0001 2103 0100 0285 0001 w terminie od 01 do 10 dnia danego miesiąca. Należność za obiady podana jest w każdym miesiącu na stronie internetowej szkoły.
 8. Prawidłowo dokonany przelew bankowy musi zawierać: – miesiąc i rok, za który wnosimy opłatę za obiady, – imię, nazwisko i klasę dziecka, – w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – wyszczególnić dni, w których dziecko nie będzie korzystać z obiadu i dni, za które dokonano odliczenia.
 9. Rezygnację z obiadu można zgłaszać do godz. 9:00 danego dnia roboczego na następny dzień roboczy e-mailem (sekretariat@pobiedziska.szkola.pl, m.antolak@pobiedziska.szkola.pl), osobiście lub telefonicznie u intendenta. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych. Zwrotowi podlega opłata za każdy kolejny dzień licząc od drugiego dnia po zgłoszeniu.
 10. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności na posiłku uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.
 11. Należność za odwołane obiady za dany miesiąc zostaje zarachowana na poczet wpłat następnego miesiąca. Rozliczenie tej należności następuje poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc. Należność za odwołane obiady w miesiącu czerwcu oraz grudniu zostanie przelana na konto, z którego nastąpiła wpłata za obiady.
 12. W przypadkach, gdy uczeń lub rodzic zgłasza nieobecności w ściśle określonych z góry dniach, pobiera się opłatę pomniejszoną o należności za te dni. 13. W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów należy zgłosić rezygnację u intendena do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie korzystało z obiadów.
 13.  

 

KARTY OBIADOWE

 1. Podstawą wydania obiadu jest posiadanie elektronicznej karty obiadowej.
 2. Obiad można pobrać tylko raz dziennie – wydanie obiadu jest rejestrowane w systemie informatycznym.
 3. Osobom nie posiadającym karty, obiad zostanie wydany na podstawie weryfikacji komputerowej. Osoby, które nie mają w danym dniu karty obiadowej ustawiają się na końcu kolejki przepuszczając wszystkich posiadających kartę.
 4. Elektroniczna karta obiadowa jest wydawana na podstawie karty zgłoszenia na obiady każdemu uczniowi nieodpłatnie.
 5. Zagubienie karty należy natychmiast zgłosić osobiście lub telefonicznie u intendenta.
 6. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty należy nabyć duplikat. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości kosztów wyprodukowania nowej karty, tj 6zł.
 7. Zagubiona karta jest blokowana w systemie elektronicznym i nie będzie na nią można otrzymać obiadu.
 8. Po rezygnacji z obiadów uczeń zobowiązany jest do zwrotu karty obiadowej.
 9. Karty obiadowe są zwracane przez uczniów na koniec roku szkolnego.

Szanowni Państwo,

od lutego 2023 następuje zmiana Regulaminu Stołówki Szkolnej. Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem, zwłaszcza z nowymi zasadami płatności za obiady – odpłatność za obiady za dany miesiąc będzie regulowana do 10 dnia miesiąca (np. za miesiąc luty do 10. lutego). Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. W sytuacjach nieterminowych opłat naliczane będą odsetki.

 

Płatności za obiady w czerwcu:

  • Odpłatność za obiad dwudaniowy w czerwcu wynosi 14 dni x 8,50 zł = 119,00 zł

  • Odpłatność za drugie danie w czerwcu wynosi 14 dni x 6,00 zł = 84,00 zł

  • Odpłatność za pierwsze danie w czerwcu wynosi 14 dni x 2,50 zł = 35,00 zł

W płatnościach za miesiąc maj nie jest uwzględniony obiad w dniu 29. maja – tego dnia będzie przygotowana zupa dla wszystkich uczniów (wszystkie szczegóły zostaną podane później).

UWAGA! Wpłaty przyjmowane są na konto Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach: Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach, nr konta: 96 9044 0001 2103 0100 0285 0001.

Od września 2023 r. następuje zmiana stawki żywieniowej dla uczniów: pierwsze danie 2,50 zł, drugie danie 6,00 zł, zestaw 8,50 zł.

W tytule przelewu proszę napisać imię i nazwisko dziecka, klasę, okres w jakim dziecko będzie jadło posiłki oraz informację o tym czy będzie jadło pełny obiad czy pierwsze lub drugie danie (np. Opłata za obiad (zupy) za wrzesień Jan Kowalski, klasa 1A)

Intendent – Magdalena Antolak, kontakt:
m.antolak@pobiedziska.szkola.pl

Jadłospis 10.06.2024r. – 14.06.2024r. 

Jadłospis 17.06.2024r. – 21.06.2024r.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w jadłospisie.