Statut 2020/2021

1
STATUT
Szkoły Podstawowej
im. Kazimierza Odnowiciela
w Pobiedziskach
Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2020 r.
(tekst ujednolicony)
2
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1
1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela,
a. Siedziba szkoły: Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 23,
b. Imię szkoły: Szkoła Podstawowa nosi imię Kazimierza
Odnowiciela,
c. Miejsce nauki: budynki znajdujące się przy ulicy
Kostrzyńskiej 23, 25, 27 oraz przy ulicy Władysława
Jagiełły 39.
2. Organem prowadzącym jest Gmina Pobiedziska.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski
Kurator Oświaty.
4. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na
dwóch etapach edukacyjnych:
1) I etap edukacyjny (edukacja wczesnoszkolna) obejmujący
oddziały klas I-III,
2) II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.
5. Szkoła organizuje kształcenie dla dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną w klasach specjalnych
od I – VIII.
6. W szkole mogą być tworzone:
– klasy sportowe,
– klasy o zwiększonej ilości godzin języka obcego.
7. Na pieczęciach i stemplach używana jest pełna nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela
w Pobiedziskach.
§ 2
1. Celem Szkoły jest tworzenie uczniom możliwości pełnego
rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego
w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej
oraz przygotowanie ich do dalszego kształcenia.
3
2. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz właściwe
relacje interpersonalne, wolne od agresji i przemocy.
3. Szkoła dba o wszechstronny rozwój zainteresowań
i talentów uczniów, organizując dla nich zajęcia
pozalekcyjne.
§ 3
Cele i zasady wychowawcze Szkoły zapisane są w „Programie
wychowawczo – profilaktycznym” uchwalonymi przez Radę
Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców.
§ 4
1. Szkoła zapewnia uczniom i rodzicom (opiekunom prawnym)
opiekę psychologa i pedagoga.
2. W zależności od potrzeb szkoła organizuje pomoc
psychologiczno – pedagogiczną według zasad określonych
w przepisach prawa oświatowego w tym zakresie.
3. Szkoła współpracuje z również z innymi instytucjami
działającymi na rzecz rodziny i dzieci a w szczególności z:
policją, strażą pożarną ośrodkiem pomocy społecznej,
władzami lokalnymi, sądem rodzinnym.
4. Uczniami, którym z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych
lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym
stała lub doraźna pomoc materialna, zajmują się pedagog
i psycholog szkolny w porozumieniu z wychowawcą klasy.
5. W celu rozwijania zainteresowań uczniów na terenie szkoły
działają kółka zainteresowań: przedmiotowe, artystyczne,
techniczne, turystyczne i sportowe.
6. Uczeń o szczególnych zdolnościach może realizować
indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki,
który może dotyczyć jednego przedmiotu lub całego cyklu
nauczania. Wniosek w tej sprawie składają rodzice
(opiekunowie prawni) ucznia do Dyrektora, który zapoznaje z
nim Radę Pedagogiczną i wspólnie zostaje określony program
i tryb pracy z danym uczniem.
4
7. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej
i religijnej, zgodnie z wolą rodziców (opiekunów prawnych).
8. Szkoła stwarza rodzicom (opiekunom prawnym) warunki
partnerskiej współpracy i wspiera ich w wychowaniu własnych
dzieci.
§ 5
Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza
terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych przez
szkołę określają odrębne przepisy. Przestrzegana jest zasada,
że osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów jest
nauczyciel tej szkoły.
§ 6
1. Dyrektor szkoły organizując nowy rok szkolny powierza każdy
oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale; nauczyciel ten
nazywany jest dalej wychowawcą klasy.
2. Do zadań wychowawcy należy dbałość o właściwe wychowanie
uczniów, o przekazanie im zasad i norm obowiązujących
w szkole, przestrzeganie praw uczniów, wspieranie ich
w wypełnianiu obowiązków. Wychowawca zobowiązany jest
do współpracy z rodzicami uczniów oraz nauczycielami
uczącymi w tym oddziale.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą również wnosić o zmianę
wychowawcy klasy, zachowując następujący tok postępowania:
1)składają do Dyrektora szkoły uzasadniony wniosek
podpisany przez co najmniej 2/3 ogółu rodziców (opiekunów
prawnych) uczniów danej klasy. Obowiązuje zasada, że
jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (opiekun
prawny).
2)Dyrektor w terminie 14 dni przeprowadza konsultacje
organizując zebranie rady rodziców (opiekunów prawnych)
i samorządu uczniowskiego danej klasy z wychowawcą,
5
3)Dyrektor podejmuje decyzję, z którą zapoznaje wszystkich
rodziców (opiekunów prawnych) danej klasy na zebraniu, na
którym jest obecny wychowawca klasy .
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice
(opiekunowie prawni) mogą wnioskować o zmianę klasy dla
dziecka.
Rozdział 2.
Organy szkoły i ich zadania
§ 7
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
2. Organy Szkoły mają prawo do działania i podejmowania
decyzji w granicach swoich kompetencji.
3. Organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie
planowania i realizacji statutowych celów i zadań Szkoły
oraz tworzenia właściwych warunków rozwoju ucznia.
4.Współdziałanie organów Szkoły obywa się według następujących
zasad:
1) pozytywnej motywacji;
2) partnerstwa;
3) wielostronnego przepływu informacji;
4) aktywnej i systematycznej współpracy;
5) rozwiązywania sporów w drodze mediacji.
5. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor
Szkoły.
6. Współdziałanie organów Szkoły obejmuje w szczególności:
6
1) zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji
określonych w przepisach prawa oraz w Statucie Szkoły
poprzez:
a) udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi
administracyjnej;
b) organizację zebrań przedstawicieli organów Szkoły;
c) możliwość występowania z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły;
d) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;
2) opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań
w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym
Statutem i regulaminami poszczególnych organów;
3) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły
o planowanych i podejmowanych działaniach lub podjętych
decyzjach.
7. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów
Szkoły ustala Dyrektor Szkoły.
§ 8
1. Dyrektor kieruje Szkołą, a w szczególności:
1) organizuje proces dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy,
2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, sprawuje nadzór nad
działalnością szkoły,
3) dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy dla
osób zatrudnionych w szkole,
4) dyrektor odpowiada, w stosunku do nauczycieli,
za wszystkie zadania wynikające z Karty Nauczyciela,
5) Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku szkolnego
i zamieszcza w szkolnym zestawie zaproponowane przez
nauczycieli programy nauczania po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej,
6) Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych)
oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do
7
końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu,
głęboką dysleksją rozwojową, afazją,
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem w tym z
zespołem Aspergera
z nauki drugiego języka obcego,
7) Dyrektor szkoły wyraża zgodę na realizację obowiązku
szkolnego poza szkołą.
8) Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny nad wszystkimi
nauczycielami,
9) Dyrektor szkoły ma obowiązek odpowiedzi na piśmie
w ciągu 30 dni na skargę dotyczącą działalności
pracowników oraz organów szkoły.
2. W Szkole tworzy się stanowiska Wicedyrektorów Szkoły.
Liczbę tych stanowisk określa organ prowadzący w arkuszu
organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny.
3. Szczegółowy zakres czynności Wicedyrektora Szkoły, jego
uprawnień i odpowiedzialności określa Dyrektor Szkoły.
§ 9
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.
2. Kompetencje i obowiązki Rady Pedagogicznej wynikają z
ustawy Prawo oświatowe i Regulaminu Rady Pedagogicznej.
§ 10
1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców (opiekunów
prawnych) uczniów uczęszczających do szkoły.
2. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów
szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkoły, zgodnie ustawą Prawo oświatowe.
3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad
oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie
rodziców (opiekunów prawnych) uczniów danego oddziału.
8
4. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz
szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa
Regulamin Rady Rodziców.
5. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
1) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną „Programu
wychowawczo – profilaktycznego”
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez
dyrektora szkoły,
3) opiniowanie podjęcia działalności przez organizacje
i stowarzyszenia,
4) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku
zawodowego nauczyciela za okres stażu.
5) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności
wychowania
i kształcenia, w przypadku, gdy Szkoła otrzymała
polecenie opracowania takiego programu;
6) formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego.
§ 11
1. W szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
3. Uczniowie klas IV-VIII wybierają zarząd Samorządu
Uczniowskiego w powszechnych, tajnych i równych wyborach.
4. Zarząd Samorządu Uczniowskiego może występować do organów
szkoły we wszystkich sprawach uczniowskich.
5. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybiera opiekuna samorządu
spośród nauczycieli szkoły.
6. Sposób powoływania oraz tryb pracy Samorządu Uczniowskiego
reguluje Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
§ 12
Dyrektor szkoły jest zobowiązany co najmniej dwa razy w roku
spotykać się z poszczególnymi organami szkoły.
9
§ 13
Spory pomiędzy organami szkoły rozwiązuje się w drodze
negocjacji.
Rozdział 3.
Organizacja szkoły
§ 14
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki
w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły
opracowany przez Dyrektora na podstawie planu nauczania
oraz planu finansowego szkoły.
2. Arkusz organizacji szkoły jest zatwierdzany przez organ
prowadzący szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor
ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, obowiązkowych
i nadobowiązkowych z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny
pracy.
4. Tygodniowy rozkład zajęć kl. I – III określa ogólny
przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone przez
ramowy plan nauczania, szczegółowy rozkład dzienny zajęć
ustala nauczyciel.
5. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznowychowawczych przerw świątecznych oraz ferii zimowych
i letnich co roku określa Minister Edukacji Narodowej.
§ 15
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział
złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki
danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z
odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z
zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku
szkolnego.
10
2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale nie powinna
przekraczać 25 uczniów.
3. Klasy specjalne połączone są w oddziały tak, aby łączna
ilość uczniów nie była większa niż 16. W oddział nie mogą
być połączone więcej niż 3 klasy.
§ 16
1. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktycznowychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W edukacji wczesnoszkolnej
zajęcia edukacyjne trwają od 30 – 60 minut przy zachowaniu
ogólnego czasu zajęć ustalonego w tygodniowym rozkładzie.
3. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki
i bezpieczeństwa klasy dzielone są na grupy zgodnie
z aktualnymi przepisami.
4. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami
i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych)
oraz zgodnie z możliwościami finansowymi szkoły.
5. Udział w zajęciach pozalekcyjnych jest bezpłatny.
6. Zajęcia kół zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe
prowadzi się poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach
oddziałowych i międzyoddziałowych, także w formie
wycieczek, rajdów, wyjazdów i innych.
7. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych
zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie
powinna być niższa niż 15 uczniów.
§ 17
1. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli
oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli
na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie
pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły
– poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia
nauczycieli lub szkołą wyższą.
11
2. Osoba będąca na praktyce pedagogicznej zobowiązana jest
do zapoznania się z regulaminem praktyk i zasadami bhp
obowiązującymi w szkole.
12
§ 18
1. W szkole działa stołówka szkolna.
2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki
spożycia posiłku w stołówce szkolnej.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość
opłat za posiłki, ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu
z organem prowadzącym szkołę.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku
w stołówce szkolnej, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników
i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów
utrzymania stołówki.
5. Ze stołówki szkolnej za pełną odpłatnością mogą korzystać
pracownicy szkoły.
6. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców (opiekunów
prawnych) ucznia z całości lub części opłat, o których mowa
w ust. 3:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej
rodziny,
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
7. Zasady organizacji pracy stołówki określa Dyrektor Szkoły
w Regulaminie pracy stołówki.
§ 19
1. W szkole zorganizowana jest biblioteka.
2. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią
szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktycznowychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela oraz rozpowszechnianiu wiedzy popularnonaukowej wśród uczniów.
1) Biblioteka szkolna tworzy warunki do:
a) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych dziedzin wiedzy oraz posługiwania
się technologią informacyjną,
13
b) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań
uczniów,
c) propagowania wśród uczniów nawyku czytania i uczenia
się,
d) organizowania różnorodnych działań rozwijających
wrażliwość kulturową i społeczną.
3. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie,
nauczyciele, rodzice (opiekunowie prawni), administracja
szkolna.
1)Zasady współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami,
uczniami, rodzicami oraz innymi bibliotekami
i instytucjami obejmują:
a) z uczniami: rozwijanie kultury czytelniczej,
przygotowanie do samokształcenia, doskonalenie
warsztatu pracy nauczyciela poprzez literaturę
dostępną
w bibliotece,
b) z nauczycielami: indywidualne kontakty, współpraca
w ramach zespołów przedmiotowych,
c) z rodzicami: współpracę z radą rodziców w zakresie
finansowania zakupu książek oraz indywidualne rozmowy
z rodzicami
d) z bibliotekami i instytucjami: organizowanie wspólnych
akcji, projektów, odczytów i spotkań, współpraca
w propagowaniu czytelnictwa wśród uczniów oraz
wypożyczenia międzybiblioteczne
4. Lokal biblioteki szkolnej umożliwia:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie,
3) prowadzenie zajęć dydaktycznych.
5. Biblioteka działa w godzinach pracy szkoły.
6. Użytkownicy biblioteki mogą korzystać także z czytelni
szkolnej, w której znajduje się prasa, księgozbiór
14
podstawowy, urządzenia audiowizualne, wideoteka oraz
Centrum Multimedialne.
7. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:
1) dbanie o wysoki poziom czytelnictwa w szkole,
2) informowanie wychowawców o czytelnictwie uczniów
w poszczególnych klasach,
3) zakup książek i konserwacja zbiorów,
4) prowadzenie ewidencji zbiorów bibliotecznych,
5) systematyczne prowadzenie ewidencji wypożyczeń,
6) prowadzenie lekcji bibliotecznych w przydzielonej
grupie klas,
7) informowanie o nowościach wydawniczych,
8) właściwe zabezpieczenie księgozbioru,
9) opracowanie katalogu zbiorów bibliotecznych,
10) dbanie o estetykę wnętrza biblioteki.
7. Szczegółowy sposób funkcjonowania biblioteki szkolnej
określa Dyrektor Szkoły w Regulaminie pracy biblioteki.
§ 20
1. W szkole działa świetlica.
2. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną placówką wychowawczoopiekuńczą działającą w ramach Szkoły. Sprawuje opiekę nad
uczniami dowożonymi i dojeżdżającymi do szkoły,
nad uczniami, którzy muszą przebywać dłużej w szkole
ze względu na czas pracy ich rodziców (opiekunów prawnych).
3. Zapewnia opiekę, pomoc w nauce, rozwój indywidualnych
zainteresowań uczniów.
4. Wszyscy uczniowie zapisani do świetlicy są włączeni
do stałych grup wychowawczych liczących nie więcej niż 25
uczniów.
5. Świetlica prowadzi dokumentację pracy wychowawczo –
opiekuńczej, w tym: plan pracy, dzienniki zajęć, dzienniki
obecności dzieci dowożonych, oświadczenia rodziców
(opiekunów prawnych) i inne.
15
6. Szczegółowy sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej
określa Dyrektor Szkoły w Regulaminie pracy świetlicy.
§ 21
Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie
pomieszczenia zgodnie z ustawą Prawo oświatowe.
§ 22
Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu.
1. Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, umożliwiając uczniom udział w działaniach z zakresu wolontariatu.
2. Wolontariat szkolny sprzyja aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
3. Szkoła może podjąć współpracę w zakresie wolontariatu z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, których celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej, postaw demokratycznych wśród młodzieży, upowszechnianie wiedzy historycznej, pielęgnowanie pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy słabszym i wykluczonym.
4. Podjęta współpraca może dotyczyć organizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością.
5. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
6. Każdy uczeń szkoły może zostać wolontariuszem po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych).
16
7. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu w wymiarze, który nie utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków.
8. Wolontariusze podlegają zrzeszeniu w Szkolnym Klubie Wolontariusza, którego szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania określa Regulamin szkolnego klubu wolontariusza.
9. Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego, ich organizację i realizację w szkole, prowadzi szkolny klub wolontariatu w porozumieniu z dyrektorem szkoły, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
Rozdział 4.
Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
§ 23
1. Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odpowiada dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły.
2. W celu realizacji zadań dydaktycznych Rada Pedagogiczna powołuje zespoły przedmiotowe, składające się z nauczycieli tych samych lub pokrewnych przedmiotów.
3. Do zadań zespołów przedmiotowych należy:
1) wybór programów nauczania i rekomendowanie ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną, w postaci szkolnego zestawu programów nauczania,
2) wybór propozycji podręczników dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły, jako szkolnego zestawu podręczników,
3) wybór propozycji materiałów ćwiczeniowych do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły
4) uzgadnianie sposobów realizowania wybranych programów,
5) korelacja treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
6) opracowanie przedmiotowych systemów oceniania,
17
7) opracowania metod badania wyników nauczania,
4. W celu realizacji zadań wychowawczych Rada Pedagogiczna powołuje zespół wychowawczy składający się z wychowawców wszystkich oddziałów. Do zadań zespołu wychowawców należy w szczególności:
1) opracowanie projektów „Programu wychowawczo – profilaktycznego”,
2) opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania uczniów, do przyjęcia przez radę pedagogiczną,
3) opracowanie i zatwierdzenie szczegółowych procedur nagradzania i karania ucznia,
4) analizowanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków dotyczących efektów pracy wychowawczej Szkoły.
§ 24
Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów zapisane są w dokumencie „Ocenianie Wewnątrzszkolne Uczniów”, który stanowi załącznik nr 1 do Statutu.
§ 25
1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoła zatrudnia pedagoga i psychologa.
2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz wspierających rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli,
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z „Programu wychowawczo – profilaktycznego”,
18
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z „Programu wychowawczo – profilaktycznego”.
3. Do zadań psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli,
4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
5) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z Programu wychowawczo – profilaktycznego.
Rozdział 5.
Prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli i rodziców
§ 26
1. Prawa uczniów wynikają w szczególności z Konwencji o Prawach Dziecka, przepisów o światowych i niniejszego Statutu.
2. Uczniowie Szkoły mają prawo do:
1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników,
19
2) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,
3) informacji o programach nauczania i podręcznikach, stawianych wymaganiach, zasadach i kryteriach oceniania,
4) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
5) organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
6) pomocy socjalnej w formie i na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.
7) reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach sportowych oraz uroczystościach lokalnych. Reprezentowanie szkoły jest zaszczytem. Uczniów typuje nauczyciel przedmiotu po zasięgnięciu opinii wychowawcy.
3. Uczniowie mają obowiązek:
1) regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych, usprawiedliwiania w ciągu 7 dni na piśmie nieobecności na zajęciach. W szczególnych sytuacjach, po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły, wychowawca może usprawiedliwić nieobecność ucznia w terminie późniejszym. Nieobecności ucznia usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich, zwolnień podpisanych przez rodziców (opiekunów prawnych) ucznia lub usprawiedliwień w dzienniku elektronicznym.
2) aktywnego uczenia się, dokładania starań o wypełnianie wszystkich poleceń i wymagań nauczycieli, właściwego przygotowywania się do zajęć,
3) przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, traktowania z szacunkiem wszystkich dorosłych i rówieśników, kulturalnego i życzliwego zachowywania się na terenie Szkoły i poza nią,
20
4) szanowania powierzonych podręczników. W przypadku zniszczenia lub zgubienia rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność finansową,
5) przestrzegania zasad obowiązujących w szkole, a w szczególności:
a) w czasie przerw obowiązuje zakaz gry w piłkę i korzystania z urządzeń sportowych,
b) uczniowie uczący się w budynkach przy ul. Kostrzyńskiej 25, 27 podczas dużych przerw przebywają wyłącznie na boisku szkolnym, a na dzwonek wzywający na lekcję ustawiają się przed wejściem do budynku i oczekują na nauczyciela. Do klas wchodzą tylko pod opieką nauczycieli.
c) uczniowie uczący się w budynku przy ulicy Kostrzyńskiej 23 podczas dużych przerw przebywają w budynku lub na boisku szkolnym, a na dzwonek wzywający na lekcję wchodzą do budynku i oczekują przed klasą na nauczyciela; do klas wchodzą tylko pod opieką nauczycieli,
d) w czasie złych warunków atmosferycznych uczniowie przebywają podczas przerw w klasach, w których zakończyli zajęcia pod opieką nauczyciela po zakończeniu przerwy przechodzą do klas, w których odbywają następne zajęcia,
e) uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć szkolnych i przerw,
f) uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie,
g) podczas nieobecności nauczycieli uczniów obowiązuje zakaz wchodzenia do pokoju nauczycielskiego,
h) rodzice (opiekunowie prawni) ucznia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez niego w szkole i poza nią,
21
i) uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów oraz jest zobowiązany powiadomić nauczyciela dyżurnego i udzielić pomocy koledze znajdującemu się w niebezpieczeństwie,
j) uczeń zobowiązany jest do noszenia skromnego, estetycznego stroju szkolnego, pozbawionego symboli totalitaryzmu, nienawiści, śmierci, narkotyków, itp,
k) w dniach świąt państwowych i uroczystości szkolnych obowiązuje strój uroczysty:
– chłopcy – biała koszula i ciemne spodnie,
– dziewczęta – biała bluzka i ciemne spodnie lub spódnica do kolan,
l) uczeń zobowiązany jest dbać o czystość stroju szkolnego oraz o czystość włosów i estetykę fryzury uczniowskiej,
m) uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez wychowawcę klasy po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców (opiekunów prawnych),
n) w przypadku nagłej choroby ucznia odbierają rodzice (opiekunowie prawni) lub wyznaczona przez nich osoba,
o) warunki korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych:
– obowiązuje bezwzględny zakaz używania, wyjmowania prezentowania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie wszystkich zajęć szkolnych,
– przed wejściem do klasy i przed rozpoczęciem zajęć uczeń jest zobowiązany wyłączyć telefon i inne urządzenie elektroniczne,
– dopuszcza się korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych wyłącznie za zgodą nauczyciela,
– obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej i korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie egzaminu ósmoklasisty,
22
– szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zagubione, skradzione i zniszczone telefony komórkowe i inne u rządzenia elektroniczne,
p) uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez dyrekcję szkoły po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców (opiekunów prawnych) zaakceptowanej przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu,
q) uczeń powinien uczęszczać na przyznane zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej.
Zwolnienie ucznia z tego obowiązku może nastąpić jedynie na podstawie pisemnej prośby rodzica (opiekuna prawnego).
§ 27
1 Nauczyciele mają prawo do:
1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów,
2) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
3) współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym,
4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
5) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.
2. Nauczyciele mają obowiązek:
1) dbania o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach i w czasie między zajęciami, zgodnie z przepisami BHP, przydziałem obowiązków i niniejszym statutem,
2) jasnego formułowania wymagań wobec uczniów, udzielania uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach i uzyskanych wynikach nauczania i zachowania,
3) traktowania wszystkich współpracowników i uczniów z szacunkiem, kulturalnego i życzliwego zachowania,
23
4) udzielania uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji,
5) udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych innych zespołach zadaniowych, współudziału w wyborach i działaniach organów szkoły.
§ 28
1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:
1) dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich dzieci,
2) rzetelnej informacji o postępach i ocenach dotyczących nauki i zachowania dziecka,
3) wsparcia ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych,
4) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli, na sprawy szkoły,
2. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek:
1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich,
2) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowywania,
3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informować wychowawcę o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiać nieobecność dziecka na piśmie lub w dzienniku elektronicznym w terminie 7 dni,
a) niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
b) przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność powyżej 50 %.
c) rodzice (prawni opiekunowie) powinni motywować dziecko do udziału w zajęciach dodatkowych, wskazywać ich dobre strony i wspierać w ten sposób działania szkoły
24
4) angażować się, jako partnerzy, w działania szkoły, brać aktywny udział w wyborach i współdziałać w organach szkoły,
5) informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka,
6) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
7) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie w którym mieszka dziecko, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 Ustawy Prawo oświatowe.
§ 29
Pracownicy niepedagogiczni:
1. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy – dyrektor szkoły zgodnie z projektem organizacyjnym szkoły.
2. Zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły.
Rozdział 6
Zasady rekrutacji uczniów.
§ 30
1. Warunki przyjęcia uczniów do szkoły określa Rozporządzenie MEN.
2. Uczniów rekrutuje się z obwodu szkolnego ustalonego przez organ prowadzący.
3. Do Szkoły uczęszczają uczniowie nie wcześniej niż od 6 roku życia do 15, nie później niż do ukończenia 18 roku życia.
4. Rekrutacja uczniów z obwodu szkoły:
1) do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach przyjmowane są dzieci, które w danym roku
25
kalendarzowym ukończyły siódmy rok życia i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły,
– z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie (rejonie) szkoły, ustalonym przez organ prowadzący,
– na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli w klasach są wolne miejsca.
a) liczbę klas pierwszych ustala dyrektor szkoły w zależności od potrzeb, możliwości kadrowych i bazowych szkoły,
b) o przydziale uczniów do danego oddziału klasowego decyduje dyrektor szkoły,
c) przydział wychowawców do poszczególnych klas dokonuje Dyrektor Szkoły po ostatecznym ustaleniu list uczniów,
d) listę przyjętych uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej ustala się do końca maja poprzedniego roku szkolnego,
e) listy klas pierwszych z nazwiskami uczniów i nazwiskami wychowawców podaje się do wiadomości nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) w pierwszym tygodniu czerwca,
f) w czerwcu zwołuje się zebrania organizacyjne rodziców (prawnych opiekunów) z wychowawcami klas. Termin spotkań podaje się do wiadomości w pierwszym tygodniu czerwca,
g) odwołania rodziców (prawnych opiekunów) mogą być kierowane w formie pisemnej do dyrektora szkoły nie później niż na trzy dni przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w poprzednim roku szkolnym.
26
2) Rekrutacja uczniów do klasy o zwiększonej ilości języka obcego odbywa się na podstawie testu kompetencji z tego języka.
3) Rekrutacja do klas sportowych odbywa się zgodnie z corocznym zarządzeniem Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4) w przypadku, gdy liczba chętnych do klasy językowej lub sportowej przekracza liczbę miejsc, pierwszeństwo przyjęcia ma uczeń, który uzyska większą liczbę punktów licząc łącznie oceny na świadectwie z poprzedniej klasy w zasady:
– zachowanie: wz – 5, bdb – 4, db – 3, pop – 2, ndp – 1, ng – 0,
– oceny ze wszystkich przedmiotów: cel – 6, bdb – 5, db – 4 , dst – 3, dop – 2
5. Tryb odwoławczy:
1) rodzice (opiekunowie prawni) mogą wystąpić w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia list przyjętych uczniów do komisji rekrutacyjnej o pisemne uzasadnienie przyczyn nieprzyjęcia kandydata do szkoły,
2) komisja w ciągu 5 dniu od dnia złożenia wniosku uzasadnia pisemnie przyczyny nieprzyjęcia ucznia do szkoły,
3) rodzic (opiekun prawny) kandydata może w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do Dyrektora szkoły,
4) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
27
Rozdział 7
Zasady promowania i klasyfikowania uczniów
§ 31
1. Zajęcia edukacyjne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza.
2. Termin zakończenia zajęć w 1 półroczu (wystawienia oceny śródrocznej) określa Rada Pedagogiczną w planach pracy Szkoły na dany rok szkolny.
3. Ocenianie w drugim półroczu rozpoczyna się po wystawieniu oceny śródrocznej.
§ 32
1. W klasach I – III dokonuje się oceny opisowej.
2. Poziom opanowania przez uczniów w klasach IV – VIII wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych wg następującej skali:
celujący – 6
bardzo dobry – 5
dobry – 4
dostateczny – 3
dopuszczający – 2
niedostateczny – 1
3. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
1) cząstkowe – określające poziom wiadomości i umiejętności ze zrealizowanej części podstawy programowej, przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków: plus, minus.
2) roczne – określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w podstawie programowej na dany rok szkolny ; oceny te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Przy wystawianiu ocen rocznych nie dopuszcza się stosowania znaków: plus i minus.
28
4. Oceny z zachowania dzielą się na:
wzorowe – wz
bardzo dobre – bdb
dobre – db
poprawne – pop
nieodpowiednie – ndp
naganne – ng
5. Ocenianie, promowanie i klasyfikowanie przeprowadza się zgodnie z zasadami przyjętymi w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu Uczniów.
Rozdział 8
Nagrody i kary
§ 33
W Szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.
§ 34
1. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:
1) nagrody i wyróżnienia w klasach I – III Szkoły Podstawowej:
Klasa I – nagroda książkowa
Klasa II – dyplom „Wzorowy uczeń” i nagroda książkowa
Klasa III – plakietka „Wzorowy uczeń” i nagroda książkowa
a)plakietkę „Wzorowy uczeń” w klasie III otrzymuje uczeń jeżeli:
29
– wzorowo zachowuje się w szkole i poza nią wobec rówieśników, dorosłych, przyrody, wytworów pracy ludzkiej itp.
– osiąga wysokie wyniki w nauce, jest aktywny podczas zajęć i właściwie wykonuje wszystkie szkolne obowiązki,
b)nagrody rzeczowe może otrzymać uczeń za:
– zajęcie znaczącego miejsca lub wyróżnienia w konkursach szkolnych i środowiskowych oraz zawodach sportowych
– całokształt prac na rzecz klasy i szkoły w danym roku szkolnym
– czyn świadczący o wzorowej postawie uczniowskiej
– wysiłek włożony w osiąganie coraz lepszych wyników w nauce,
– za 100% frekwencję: za 100% obecność w I lub II półroczu oraz w roku szkolnym
2) nagrody i wyróżnienia w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej:
a) na zakończenie roku szkolnego w klasach IV-VIII uczeń może otrzymać, kolejno: brązową, srebrną, złotą, rubinową lub szmaragdową, tarczę wzorowego ucznia, jeżeli otrzymał wzorową ocenę z zachowania oraz uzyskał minimum średnią ocen na koniec roku szkolnego 4,9 po zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.
b) dyplom lub nagroda rzeczowa może być przyznawana za:
– zajęcie znaczących miejsc i zdobycie wyróżnień w konkursach i zawodach sportowych szkolnych i środowiskowych,
– całokształt pracy na rzecz klasy lub szkoły w danym roku szkolnym,
– czyn świadczący o wzorowej postawie uczniowskiej,
– 100% obecność w zajęciach szkolnych w I lub II półroczu oraz całym roku szkolnym,
30
c) tytuł „Prymus szkoły” otrzymuje uczeń, który osiągnął najwyższą średnią ocen z przedmiotów oraz wzorowe zachowanie w danym roku szkolnym.
d) nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska za wybitne osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń szkoły spełniający wymagania określone w Zarządzeniu Nr VI.321.2012 z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie: przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce.
§ 35
1. Karze podlega uczeń, który:
1) przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych,
2) wagaruje i ucieka z lekcji, opuszcza szkołę w czasie przerw,
3) używa wulgarnych słów, kłamie, oszukuje, kradnie,
4) wyzywa i poniża kolegów, wymusza pieniądze i inne dobra,
5) zachowuje się niekulturalnie wobec nauczycieli i pracowników szkoły,
6) świadomie narusza godność osobistą innych osób,
7) pali papierosy, pije alkohol, używa narkotyków lub innych zabronionych środków,
8) niszczy cudze mienie,
9) stosuje fizyczną i psychiczną agresję wobec innych osób, prowokuje otoczenie swoim zachowaniem, zrzuca winę na innych,
10)nie spełnia obowiązków i nie respektuje praw ucznia, nie reaguje na rozmowy ostrzegawcze i upomnienia, nie wykazuje poprawy,
§ 36
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły, a w szczególności uchybiania obowiązkom, uczeń może zostać ukarany:
31
1) upomnieniem słownym wychowawcy lub innego nauczyciela w obecności uczniów klasy,
2) naganą wychowawcy klasy z jednoczesnym wpisem do dziennika lekcyjnego,
3) ustnym upomnieniem przez dyrektora na forum klasy,
4) nagana dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub innego nauczyciela w obecności rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i pedagoga,
5) zawieszeniem w prawach ucznia decyzją Rady Pedagogicznej,
6) przeniesieniem ucznia do innej równoległej klasy decyzją dyrektora szkoły,
7) przeniesieniem ucznia do innej szkoły (za zgodą Kuratora Oświaty) w następujących wypadkach:
a) picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na wycieczkach i imprezach organizowanych przez szkołę,
b) posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych,
c) stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego,
d) stosowanie agresji lub przemocy w stosunku do uczniów lub pracowników szkoły,
e) rażące naruszenie statutu szkoły,
8) udzieleniem indywidualnej kary przez zawieszenie ucznia w udziale w dyskotekach, zabawach klasowych i szkolnych, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez szkołę,
9) możliwe jest też udzielenie zbiorowej kary dla całej klasy, przez zawieszenie uczniów w udziale w dyskotekach, zabawach klasowych i szkolnych, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez szkołę.
32
§ 37
1. Tryb odwołania się od kary:
1) o wymierzonej karze wychowawca klasy informuje rodziców (opiekunów prawnych) pisemnie w ciągu trzech dni,
2) od wymierzonej kary rodzice (opiekunowie prawni) mogą odwołać się pisemnie w ciągu trzech dni do Dyrektora szkoły uzasadniając swoje stanowisko,
3) Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu sprawy w ciągu 7 dni udziela pisemnej odpowiedzi o zmianie, odroczeniu lub utrzymaniu kary wraz z uzasadnieniem,
4) decyzja Dyrektora szkoły jest ostateczna,
Rozdział 9
Postanowienia końcowe.
§ 38
Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 39
Szkoła posiada własny sztandar i pieśń szkoły oraz ceremoniał szkolny.
§ 40
Szkoła posiada logo.
33
§ 41
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej
i materiałowej określają odrębne przepisy.
3. Budynki szkoły oraz teren wokół szkoły objęte są
monitoringiem wizyjnym.
§ 42
W Szkole Podstawowej w Pobiedziskach istnieje spis procedur postępowania w szczególnych przypadkach.
§ 43
1. Zmiany w Statucie i jego nowelizację uchwala Rada Pedagogiczna.
2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść każdy z organów szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
3. Po nowelizacji Statutu Dyrektor Szkoły opracowuje tekst ujednolicony i jest odpowiedzialny za jego opublikowanie.
4. Regulaminy organów szkoły nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły i innymi przepisami prawa.