2023-04-03 Administrator

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pobiedziska.szkola.pl/oraz http://zspgpobiedziska.biposwiata.pl/

 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach

ul. Kostrzyńska 23

62-010 Pobiedziska

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-02

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

mapa strony

focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2023-03-31

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Teraźniewski

e-mail: p.terazniewski@pobiedziska.szkola.pl

Telefon: 61 8177 142

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 23, 62-010 Pobiedziska

Budynki Szkoły znajdują się w dwóch lokalizacjach przy ul. Kostrzyńskiej i ul. Władysława Jagiełły.

Dostępność architektoniczna budynków przy ulicy Kostrzyńskiej:

Na teren szkoły przy ulicy Kostrzyńskiej można dostać się idąc chodnikiem wzdłuż budynku Domu Kultury wchodząc przez bramę usytułowana przy głównym budynku Szkoły o numerze 23.

Do wejścia głównego budynku Szkoły przy ul. Kostrzyńskiej 23 prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście na piętra Szkoły nie jest możliwe ze względu na schody prowadzące na poszczególne poziomy budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Bezpośrednia obsługa klienta odbywa się na parterze. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Obecnie jesteśmy na etapie uzgadniania terminów kursów dla wyznaczonych pracowników Szkoły celem uzyskania odpowiednich kwalifikacji do komunikacji w PJM

Kompleks Edukacyjno-Sportowy spełnia wszystkie wymagane Prawem Budowlanym warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych zawarte w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie – Dz.U. Nr 75,poz.690 z późniejszymi zmianami w r.2003 i 2004r. Na terenie obiektu przy wejściu głównym po lewej stronie znajduje się toaleta ogólnodostępna dla osób niepełnosprawnych. Zapewniony jest dostęp do wszystkich kondygnacji przy użyciu platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych

Do budynków przy ul. Kostrzyńskiej 25 i 27 oraz Władysława Jagiełły 39 prowadzą schody bez dostępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.