2021-12-16 Administrator

Szanowni Państwo Rodzice,

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2021/2022 przekazujemy Państwu podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie epidemii.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła przygotowała trzy warianty funkcjonowania w okresie epidemii.

 • Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązuje procedura zgodna z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół i placówek oświatowych.

 • Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

„…Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu…”

W przypadku formy kształcenia hybrydowego uczniowie pozostający w domach będą mogli uczestniczyć w lekcjach on-line (zgodnie z zasadami zawartymi w wariancie C). W przypadku braku internetu uczeń będzie mógł realizować obowiązek szkolny na zasadach opisanych w wariancie C punkt f.

 • Wariant C – kształcenie zdalne

„…Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju…”

W okresie zawieszenia zajęć edukacyjno – wychowawczych nauczyciele prowadzą i nadal będą prowadzić zdalne nauczanie, wykorzystując zasoby własne i proponowane przez MEN.

Nauka na odległość jest spełnianiem obowiązku szkolnego i będzie realizowana poprzez:

 1. dziennik elektroniczny librus,
 2. Office 365 platformę Teams,
 3. pocztę elektroniczną,
 4. podręczniki, ćwiczenia, karty pracy (w wersji elektronicznej lub przesyłane i odbierane pocztą elektroniczną, ewentualnie, w wyjątkowych przypadkach, przekazywane tak jak w punkcie f),
 5. inny sposób realizowany przez nauczyciela,
 6. w przypadku braku możliwości korzystania z internetu przez ucznia – wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców – rodzic na początku tygodnia odbiera materiały ze szkoły.

W przypadku braku internetu nauczyciel, raz w tygodniu, w piątek, poprzez pocztę elektroniczną systemu librus przekazuje uczniom, rodzicom i wychowawcy danej klasy materiały do tygodniowego planu pracy.

Obecność uczniów posiadających dostęp do internetu na zajęciach on-line jest obowiązkowa i będzie sprawdzana poprzez platformę Teams.

Uczeń ma obowiązek wykorzystywać w pełnym zakresie możliwości korzystania z posiadanych przez niego narzędzi on-line (komputer, kamera, mikrofon).

Uczniowie w trakcie zajęć on-line oceniani są zgodnie ze szkolnym systemem oceniania.

 

Nauczyciel prowadzi lekcje on- line zgodnie z planem lekcji z poniższymi ograniczeniami:

 • nauczyciele j. polskiego oraz matematyki 2 razy w tygodniu.
 • nauczyciele innych przedmiotów raz w tygodniu.
 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 2 godziny dziennie

Komunikacja między nauczycielami a uczniami i rodzicami będzie się odbywać poprzez dziennik elektroniczny librus oraz platformę Teams. Nauczyciele będą udostępniać linki do platform rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W takich przypadkach nauczyciele będą instruować uczniów o sposobach pracy w ramach danej platformy.

Prosimy Państwa o:

 • sprawdzanie na bieżąco informacji przesyłanych przez dyrekcję szkoły, nauczycieli w danej klasie, wychowawcę oraz administratora dziennika librus,
 • motywowanie i wspieranie dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą,
 • w związku z intensyfikacją prac uczniów przy komputerze – sprawdzenie czy Państwa dziecko jest bezpieczne w sieci,
 • w przypadku braku możliwości korzystania z internetu prosimy o niezwłoczne poinformowanie wychowawcę klasy lub sekretariat szkoły.

Uprzejmie informujemy, że zapisane w dzienniku elektronicznym godziny pracy zdalnej nie są godzinami pracy ucznia.

Informujemy również, iż wszystkie polecenia dla uczniów będą formułowane w ten sposób, aby były możliwe do wykonania indywidualnie i wyłącznie w warunkach domowych.

POZDRAWIAMY I ŻYCZYMY ZDROWIA

DYREKCJA SZKOŁY