2 września 2021 Administrator

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole zajęć edukacyjnych

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 roku
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych w niej zajęć edukacyjnych.

§ 2

Sposób organizowania zajęć

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji                 w warunkach domowych.
 2. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobowiązani do korzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Zostaje ograniczona przestrzeń wspólna szkoły:
  1.  w przypadku budynków nr 23, 25 i 27 przy ulicy Kostrzyńskiej częścią wspólną szkoły jest teren przed wejściem do sekretariatu,
  1. w przypadku budynku klas pierwszych przy ulicy Władysława Jagiełły częścią wspólną jest teren boiska przed wejściem głównym.
 4. W celu szybkiej komunikacji z opiekunami ucznia stosuje się komunikację telefoniczną                     i elektroniczną z wykorzystaniem strony internetowej szkoły oraz dziennika elektronicznego:
  1. wychowawcy zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów telefonów, adresów zamieszkania, by móc się z nimi kontaktować                        w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka,
  1. wychowawcy ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służył                      do szybkiej komunikacji z nimi w razie potrzeby,
  1. wychowawcy udostępniają dyrektorowi szkoły dane o numerach telefonów dotyczących szybkiej komunikacji w formie zestawienia.
 5. Szkoła posiada termometry bezdotykowe, które są dezynfekowane po użyciu w danej grupie/klasie.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 7. Pomieszczenie wymienione w punkcie 6 znajduje się w kompleksie edukacyjno- sportowym (pomieszczenie przy auli szkolnej).
 8. W budynku przy ulicy Kostrzyńskiej 23 w czasie przerw wprowadza się ruch jednokierunkowy z wykorzystaniem dwóch klatek schodowych.
 9. Jeżeli pozwala na to plan dyżurów nauczycieli oraz  plan lekcji, uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej niektóre przerwy lekcyjne odbywają w innych godzinach niż pozostali uczniowie. O godzinach przerw decydują nauczyciele uczący w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Przerwy nie mogą odbywać się rzadziej niż co 45 minut.
 10. W salach lekcyjnych mogą znajdować się tylko przedmioty, które można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 11. Nauczyciel przed każdą lekcją dezynfekuje przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć.
 12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,                          w szczególności z niepełnosprawnością. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) tych rzeczy.
 14. Używany sprzęt sportowy oraz podłogi w salach gimnastycznych są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 15. Części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę ( w czasie przerwy),  a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 16. Sale lekcyjne są wietrzone co godzinę, w trakcie przerwy. Za wietrzenie sal odpowiada nauczyciel kończący lekcje w danej klasie.
 17. Uczniowie spędzają przerwy na świeżym powietrzu ( boiska szkolne):
  1. klasy I-III edukacji wczesnoszkolnej oraz klasy 4 i 5: ogród klas IV – VI (o4-6), teren wzdłuż hali sportowej (parg), ogród klas II-III (tob) oraz teren przed gimnazjum (tpg),
  1. klasy VI-VIII – teren przy auli (tpa) oraz teren przy sali gimnastycznej (tpsg).
 18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. W świetlicy szkolnej znajdują się  środki do dezynfekcji rąk umieszczone w sposób umożliwiający łatwy  dla wychowanków dostęp pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

§ 3

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

 1. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemników z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 3. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co 3 h toalet i powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków, a także klawiatur komputerowych. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień, zawieszonym na tablicy ogłoszeń.
 4. Wprowadza się plan higieny dla Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela                  w Pobiedziskach, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie i pracownicy szkoły nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, z przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 7. Pracownicy szkoły powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni dopilnować, aby robili to uczniowie – szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 8. W szkole, w czasie przerw, w przestrzeniach zamkniętych obowiązuje zakrywanie ust               i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. W trakcie lekcji nie ma takiego obowiązku. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 9. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do stosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 10. Uczniowie korzystający z dowozów szkolnych zobowiązani są do zakrywania ust i nosa  w czasie przejazdu autobusem.
 11. Personel sprzątający dba o to, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach                            z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 12. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy.
 13. Personel kuchenny, a także pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakt z uczniami oraz nauczycielami.

§ 4

Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. Na teren szkoły, poza uczniami, opiekunami uczniów (opiekunowie uczniów mogą wchodzić tylko do wyznaczonej części wspólnej szkoły) oraz pracownikami szkoły mogą wchodzić tylko osoby wykonujące usługi i prace na rzecz szkoły (wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 3. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 4. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: sekretariat szkoły i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej.
 5. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce.  W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 6. W przypadku odbioru posiłków należy upewnić się, że pojemniki transportowe były w dobrym stanie i nieuszkodzone.

§ 5

Przyprowadzanie i odbiór uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego. Temperaturę mierzy higienistka szkolna lub inna wyznaczona osoba.
 2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
 3. Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom o konieczności przyprowadzania                    do szkoły wyłącznie uczniów zdrowych, a także o nieposyłaniu do szkoły uczniów, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji – w takim przypadku uczeń nie powinien uczęszczać na zajęcia.
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający ucznia ze szkoły powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i uczniów i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 m.
 5. Rodzice i opiekunowie  mogą wchodzić z uczniami wyłącznie do obowiązującej strefy przebywania – przestrzeni wspólnej szkoły (z zachowaniem zasady – 1 rodzic z uczniem jednocześnie w odstępie od kolejnego rodzica z uczniem 1,5 m).
 6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający ucznia do szkoły oraz odbierający go ze szkoły muszą posiadać i stosować środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, jednorazowe rękawiczki, odkażanie rąk przed wejściem do szkoły) zarówno podczas odprowadzania i odbierania uczniów, jak również w trakcie przebywania w obowiązującej strefie przebywania w szkole.
 7. Uczniowie powinni być przyprowadzani i odbierani ze szkoły wyłącznie przez osoby zdrowe.

§ 6

Pozostałe regulacje

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom poprzez system dziennika elektronicznego librus.
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.
 3. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy w okresie pandemii znajdują się                      w regulaminie świetlicy.
 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej w okresie pandemii znajdują się w regulaminie biblioteki.
 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania stołówki szkolnej w okresie pandemii znajdują się       w regulaminie stołówki.
 • Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców i opiekunów prawnych uczniów, a także, w niezbędnym zakresie, samych uczniów.