Szanowni Państwo, Rodzice,

Obiady będą gotowane i wydawane od 05.09.2022 r.

Schemat wydawania posiłków uczniom na przerwach obiadowych w stołówce:

STOŁÓWKA SZKOLNA  w głównym budynku szkoły – parter

12.00 – klasy I, II i III
13.05 – klasy IV-VI
14.05 – klasy VII i VIII

Posiłki będą wydawane wyłącznie podczas zaplanowanej i wyznaczonej dla danej grupy przerwie obiadowej. Prosimy uczniów o zajmowanie miejsc klasami przy stolikach od razu po wejściu do stołówki i słuchanie wskazówek, które będą przekazywane. Ewentualna potrzeba jednorazowej zmiany musi być uzgodniona z intendentem dzień wcześniej.                                                                                                                                                                                                                                                         

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
ZAKUPU OBIADÓW ORAZ UŻYTKOWANIA KART OBIADOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA ODNOWICIELA W POBIEDZISKACH
ZASADY SPOŻYWANIA OBIADÓW W STOŁÓWCE

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej.
2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
a) uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie
b) uczniowie, których dożywianie finansuje OPS
c) pracownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Pobiedziskach
d) byli pracownicy Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach-emeryci
3. Obiady wydawane są na podstawie elektronicznej karty obiadowej.
4. Posiłki wydawane są w dniach, w których odbywają się w szkole zajęcie dydaktyczne w godzinach od 12:00 do 14:20.
5. Obiad można spożywać wyłącznie w stołówce szkolnej.
6. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
7. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do podporządkowana się poleceniom nauczyciela dyżurującego w stołówce.
8. Ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej obowiązują ogólnie przyjęte normy dotyczące kultury zachowania w miejscach publicznych i spożywania posiłków.
9. Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego okienka.
10. W stołówce wywieszony jest aktualny jadłospis.
11. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w jadłospisie.
12. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY
1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jedno- lub dwudaniowego obiadu.
2. Cena jednego obiadu dla uczniów jest ustalana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje średni w skali miesiąca koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła.
4. Pracownicy i byli pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.
5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
6. Uczeń może korzystać ze stołówki szkolnej po wypełnieniu przez rodzica „Karty zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach”
7. Odpłatność za obiady za dany miesiąc jest regulowana do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc następny (np. za miesiąc październik do 25 września) na konto szkoły z wyjątkiem odpłatności za miesiąc styczeń, którą to należy dokonać przelewem na konto szkoły w pierwszych dwóch dniach stycznia.
8. Opłacenie obiadów po terminie skutkuje wydawaniem obiadów od początku kolejnego tygodnia następującym po tygodniu w którym dokonano wpłaty.
9. W tytule wpłaty należy podać :
– miesiąc i rok, za który wnosimy opłatę za obiady,
– imię, nazwisko i klasę dziecka,
– w przypadku wpłaty niepełnej kwoty – wyszczególnić dni, w których dziecko nie będzie korzystać z obiadu i dni, za które dokonano odliczenia.
10. Wysokość należności za obiady na przyszły miesiąc będzie podawana na stronie internetowej szkoły do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ma nastąpić wpłata.
11. Rezygnację z obiadu można zgłaszać do godz. 9:00 danego dnia roboczego na następny dzień roboczy e-mailem (sekretariat@pobiedziska.szkola.pl, e.zoladkiewicz@pobiedziska.szkola.pl), osobiście lub telefonicznie u intendenta.
Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych. Zwrotowi podlega opłata za każdy kolejny dzień licząc od drugiego dnia po zgłoszeniu
12. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności na posiłku uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.
13. Należność za odwołane obiady za dany miesiąc zostaje zarachowana na poczet wpłat następnego miesiąca. Rozliczenie tej należności następuje poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc. Należność za odwołane obiady w miesiącu czerwcu zostanie przelana na konto, z którego nastąpiła wpłata za obiady.
14. W przypadkach, gdy uczeń lub rodzic zgłasza nieobecności w ściśle określonych z góry dniach, pobiera się opłatę pomniejszoną o należności za te dni.
KARTY OBIADOWE
1. Podstawą wydania obiadu jest posiadanie elektronicznej karty obiadowej.
2. Obiad można pobrać tylko raz dziennie – wydanie obiadu jest rejestrowane w systemie informatycznym.
3. Osobom nie posiadającym karty, obiad zostanie wydany na podstawie weryfikacji komputerowej, osoby te przepuszczają wszystkich posiadających karty.
4. Elektroniczna karta obiadowa jest wydawana na podstawie karty zgłoszenia na obiady każdemu uczniowi nieodpłatnie.
5. W systemie informatycznym rejestrowany jest fakt opłacenia obiadu 3-go dnia roboczego po wpłynięciu wpłaty do kasy lub na konto szkoły.
6. Zagubienie karty należy natychmiast zgłosić osobiście lub telefonicznie w księgowości lub u intendenta.
7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty należy nabyć duplikat. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości kosztów wyprodukowania nowej karty.
8. Zagubiona karta jest blokowana w systemie elektronicznym i nie będzie na nią można otrzymać obiadu.
9. Po rezygnacji z obiadów uczeń zobowiązany jest do zwrotu karty obiadowej.
10. Karty obiadowe są zwracane przez uczniów na koniec roku szkolnego.

 

Uwaga!

Przypominamy że, miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie korzystało z posiłku. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat!

 

Płatności za obiady w październiku:

  • Odpłatność za obiad dwudaniowy w październiku wynosi 19 dni x 6,10 zł = 115,90 zł
  • Odpłatność za drugie danie w październiku wynosi 19 dni x 4,30 zł = 81,70 zł
  • Odpłatność za pierwsze danie w październiku wynosi 19 dni x 1,80 zł = 34,20 zł

UWAGA! Wpłaty przyjmowane są na konto Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach: Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach, nr konta: 96 9044 0001 2103 0100 0285 0001.

 

W tytule przelewu proszę napisać imię i nazwisko dziecka, klasę, okres w jakim dziecko będzie jadło posiłki oraz informację o tym czy będzie jadło pełny obiad czy pierwsze lub drugie danie (np. Opłata za obiad (zupy) za wrzesień Jan Kowalski, klasa 1A)

Intendent – Magdalena Antolak, kontakt:
m.antolak@pobiedziska.szkola.pl

Jadłospis 05.09.2022r. – 09.09.2022r.

Jadłospis 12.09.2022r. – 16.09.2022r. 

Jadłospis 19.09.2022r. – 23.09.2022r. 

Jadłospis 26.09.2022r. – 30.09.2022r. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w jadłospisie.